PROJEKTY EDUKACYJNE

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez szereg działań poprzez:
• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
• realizację różnych form rozwijających uzdolnienia
• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów
• realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą
• wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
• szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
• kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń