PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekt dotyczy komunikacji między ludźmi i jej różnych aspektów. Jest szczegółową analizą zmian jakie następowały w obszarze kulturowym, technologicznym, językowym i społecznym od końca XIX wieku do czasów współczesnych.
W obszarze kulturowym będziemy badać:
•    zmiany w muzyce (np. style, rozwój muzyki popularnej)
•    zmiany w przekazie informacji (np. prasa, radio, telewizja, Internet)
W obszarze technologicznym:
•    zmiany w sposobie zapisu dźwięku
•    zmiany w sposobie odtwarzania dźwięku
•    wynalazki techniczne umożliwiające komunikację (fonograf, telefon, telegraf, telefon komórkowy, Internet)
W obszarze językowym:
•    zmiany w języku (ubożenie czy wzbogacanie języka?)
W obszarze społecznym:
•    zmiany socjologiczne w strukturze społecznej (rodzina, kontakty interpersonalne, Internet łączy czy dzieli? Przybliża czy oddala?)
Projekt ma interdyscyplinarny charakter. Łączy nauki społeczne, historię, wiedzę o kulturze, wiedzę o społeczeństwie, technologię informacyjną.
Uczniowie z różnych krajów będą mieli za zadanie spojrzeć na wyżej wymienione zagadnienia z perspektywy realiów własnego kraju. Podczas warsztatów zaprezentują wyniki swoich badań i wnioski wszystkim uczestnikom projektu:
1.    w postaci filmów, prezentacji, dram, komiksów, wywiadów z przedstawicielami różnych pokoleń
2.    produktem końcowym projektu będzie wspólnie zmontowany film „Sposoby komunikacji – KRONIKA PRZEMIAN”.
Spotkania będą odbywać się według wstępnego planu:
I spotkanie – wynalazki, które zmieniły świat (telegraf, fonograf, telefon, radio, telewizja, film, komputer, Internet),
II spotkanie – ewolucja stylów muzycznych w muzyce popularnej i ich odbiór przez różne pokolenia, zmiany w przekazie informacji – media (prasa, radio, telewizja, Internet)
III spotkanie – zmiany w funkcjonowaniu rodziny, obyczajach i relacjach międzypokoleniowych jako konsekwencja rozwoju technologii
IV spotkanie – Internet i media społecznościowe jako narzędzie komunikacji („Internet przybliża czy oddala?”), przemiany w języku komunikacji („Ubożenie czy wzbogacenie języka?”)
V spotkanie – zagrożenie i negatywne aspekty nowoczesnych technologii komunikacyjnych
VI spotkanie – przygotowanie produktu finałowego – obróbka i montaż.
Między spotkaniami młodzież będzie musiała przeprowadzić wywiady z przedstawicielami różnych pokoleń dotyczące konkretnych zadanych tematów. Młodzież powinna odwiedzić Muzeum Techniki i przygotować prezentację ekspozycji (przed pierwszym spotkaniem), ewentualnie odwiedzić firmę zajmującą się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi (np. Samsung, Nokia, Motorola, Onet).